Scroll down

Alternate Text

Triangle: een beveiligde online leeromgeving voor gesloten (jeugd)instellingen

De uitdaging

Triangle beoogt de digitale wereld voor jeugdigen in (gesloten) instellingen toegankelijker te maken. Jongeren, maar ook volwassenen en professionals, kunnen zich in een gesloten omgeving beter ontwikkelen als ze de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van moderne communicatie-, presentatie- en informatietechnieken.

Onze belofte

Alle jongeren die niet thuis wonen, hebben toegang tot de digitale wereld. Waar deze beperkt is, bieden we hun een op maat gemaakte toegang via ons beveiligde online Triangle-platform.

Wat doen we?

Triangle is een samenwerking van organisaties uit drie Europese landen. Via Triangle ontwikkelen we digitale leersystemen waarop de bestaande onderwijssystemen worden afgestemd. Doel is om het digitaal (beroeps)onderwijs, het vinden van informatie over verschillende beroepen en het verbeteren van online vaardigheden in gesloten (jeugd)instellingen toegankelijker te maken. We combineren de kennis en perspectieven van onze partners met die van ons om een ​​innovatieve, op maat gemaakte blended learning-omgeving te ontwerpen voor alle gesloten (jeugd)instellingen.

Digitale inclusie

Digitale communicatie maakt deel uit van alles wat we doen: tijdens werk, vrije tijd en op school. Jonge mensen geven zelf aan dat toegang tot de digitale wereld essentieel is, zowel voor hun leven op dit moment als voor hun toekomst. Het internet is voor kinderen en jongeren in (gesloten) instellingen extra belangrijk. Toegang is nodig  om kennis op te doen en toekomstplannen te maken gericht op terugkeer in de samenleving. Het is een middel om (beroeps)onderwijs te (blijven) volgen, informatie te zoeken, hulp te vinden en contact te onderhouden met familie. Digitale inclusie is echter nog niet vanzelfsprekend in gesloten (jeugd)instellingen. Het gevolg daarvan is dat degenen die er langer verblijven een achterstand oplopen wat betreft twenty-first century skills.

Kinder- en mensenrechten

De rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag zijn (ook) van toepassing in de digitale wereld. Het VN-Kinderrechtencomité geeft in General Comment nr. 25 aan welke verplichtingen dit voor Staten met zich meebrengt. Uitgangspunt is het non-discriminatiebeginsel, op basis waarvan alle 18-minners (onder wie ook kinderen die van hun vrijheid zijn beroofd) gelijke toegang hebben tot de digitale wereld. Dit betekent dat van overheden wordt verwacht dat zij wetgeving, beleid en programma’s ontwikkelen om digitale uitsluiting te voorkomen. Voor (jeugd)instellingen is het belangrijk dat een goede infrastructuur voorhanden is om kinderen en jongeren toegang te geven tot digitale basisvoorzieningen: elektriciteit, connectiviteit, digitaal (beroeps)onderwijsmateriaal en ondersteuning door getrainde professionals.

Ook richtlijnen, zoals de Child-friendly Guidelines van de Raad van Europa, erkennen dat het recht op informatie en participatie inhoudt dat kinderen binnen het justitiële systeem toegang horen te krijgen tot internet, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en volwaardig kunnen meedoen aan de maatschappij.

Daarnaast heeft de Raad van Europa in aanbevelingen uit 1989 aangegeven dat (alle) gedetineerden recht hebben op onderwijs. In een resolutie uit 2020 over toegang tot digitale technologieën voegt de Raad daaraan toe dat dit recht ook ziet op toegang tot en training in het gebruik van moderne digitale informatietechnologieën.

Toegang tot internet kan op grond van de Nederlandse wet bij gevaar voor de openbare orde, de veiligheid van slachtoffers of die van anderen, worden beperkt.

Activiteiten

  • In drie landen (Nederland, België en Portugal) wordt een Triangle-Platform ingericht waarmee jongeren in gesloten instellingen toegang hebben tot de digitale wereld. Ook wordt een Engelstalig World Platform ingericht dat publiekelijk toegankelijk is en waarop updates over Triangle verschijnen. In 2023 en 2024 zorgt Defence for Children ervoor dat het Triangle-Platform onder de aandacht wordt gebracht van relevante nationale en internationale stakeholders, onder andere door het versturen van nieuwsbrieven en samenstellen van een toolkit.
  • Defence for Children organiseert een webinar om zowel jongeren als professionals te informeren over digitale inclusie en Triangle.
  • Defence for Children is verantwoordelijk voor het juridische kader en de (verspreiding van de) aanbevelingen die uit het project voortvloeien.

Resultaten

Gedurende drie jaar wordt gewerkt aan het bereiken van de volgende resultaten:

  • Toegang tot internet in gesloten omgevingen;
  • Doorontwikkeling van een innovatieve digitale leeromgeving voor jongeren en (jong)volwassenen in gesloten instellingen;
  • Samenwerking met scholen bij het ontwikkelen van het platform en leertrajecten;
  • Bieden van voldoende ondersteuning aan gesloten instellingen, zodat zij bijvoorbeeld opleidingscoördinatoren kunnen werven voor het ontwikkelen van digitaal (beroeps)onderwijs.

De eerste fase van het Triangle-project is eind 2022 afgerond  en resulteerde in het onderzoeksrapport ‘Situation Report to Structure the Blended Learning Platform’ (zie hieronder). Vanaf begin 2022 werkte het Triangle-team aan de tweede fase van het project, waarin we alle aspecten van Triangle verkenden: people, program en platform. De resultaten zijn vastgelegd in het in juni 2023 uitgebrachte rapport 'Triangle's Platform Storyline. Program Triangle: Create contours for the method of Triangle' (zie hieronder).

Voortgang Triangle

Na afronding van de tweede fase zijn de uitvoerende Triangle-partners hard aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de Triangle-platforms in de drie landen. De digitale omgeving is inmiddels vernieuwd en de nodige technische verfijningen zijn doorgevoerd, onder meer door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie. Aan de hand van de feedback van onder andere kinderen, jongeren, leerkrachten en externe stakeholders, wordt Triangle uitgebouwd tot een online plek waar kinderen en (jong)volwassenen in (gesloten) instellingen werken aan het verbeteren van hun digitale en arbeidsvaardigheden. Tot en met augustus 2024 vinden er pilots plaats in Nederland, Vlaanderen en Portugal.

Impact

De naam Triangle staat voor de driehoek die de drie elementen van het project met elkaar verbindt: people, platform en program. De beoogde impact is dat deelnemers in een gesloten (jeugd)instelling via het innovatieve platform in voldoende mate beschikken over twenty-first century skills, wat de kans op een succesvolle re-integratie in de maatschappij bevordert en de kans op recidive verkleint.

Maartje Berger

“Het VN-kinderrechtencomité zegt dat betekenisvolle toegang tot digitale technologieën kinderen kan ondersteunen bij het verwezenlijken van hun burger-, politieke, culturele, economische en sociale rechten. Zonder digitale inclusie worden bestaande ongelijkheden waarschijnlijk vergroot en kunnen zelfs nieuwe ontstaan.”

Een voorbeeld:

John (16) woont sinds drie jaar in een gesloten instelling. Hij heeft gebroken met zijn familie en krijgt zelden bezoek. Vanwege het personeelstekort is er vaak onrust in de verschillende jeugdinstellingen waarin hij woont. John sport veel. School is niks voor hem. Hij gaat weleens naar de mediatheek, krijgt soms een IPad mee naar zijn kamer en mag van zijn groepsleider af en toe op internet. Maar daarbuiten kan hij geen computer of mobiele telefoon gebruiken. Het lukt John niet om een opleiding of werk te regelen voor als als hij vrijkomt. Zijn achterstand wat betreft digitale vaardigheden is bovendien groot. 

Triangle biedt een oplossing voor de vele jongeren en (jong)volwassenen die, net zoals John, wel verder willen, maar van wie de (digitale) ontwikkeling al veel te lang stil staat.

Het Triangle-team

Het Triangle-team is een samenwerking van verschillende organisaties:
Nederland: Click F1, Stichting 180, Eduvier en Defence for Children.
België: De Federale Overheidsdienst Justitie - Le Service Public Federal Justice, Opgroeien en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs.
Portugal: IPS_Innovative Prison Systems en Aproximar.

Financiering

Het Triangle-project wordt gefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie. Disclaimer: De hier geuite ideeën en meningen komen uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Meer informatie: 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee