Scroll down

Alternate Text

FAQ (Dreigende) Dakloosheid

Deze vragen en antwoorden zijn bedoeld voor gezinnen met minderjarige kinderen die dakloos zijn of dreigen te raken. Ze gelden alleen als de kinderen en/of tenminste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit hebben/heeft. Deze vragen en antwoorden zijn niet bedoeld voor gezinnen die in Nederland asiel aanvragen of die nog in de asiel- of verblijfsprocedure zitten.

Welke kinderrechten gelden voor kinderen die dakloos zijn of dreigen te raken?

De rechten van kinderen staan in het VN-Kinderrechtenverdrag. De volgende kinderrechten zijn belangrijk voor kinderen die dakloos zijn of dreigen te raken:

 • Het recht op een toereikende levensstandaard - Artikel 27 Kinderrechtenverdrag  
  Ieder kind heeft het recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. Wanneer het de ouders niet lukt hun kinderen een toereikende levensstandaard te bieden, moet de overheid de ouders hierin ondersteunen. Toegang tot adequate huisvesting is ook onderdeel van dit recht. De overheid moet er dus voor zorgen dat ouders hun kinderen een dak boven hun hoofd bieden en als dat niet (meer) lukt, dan moet de overheid, en daaronder vallen ook gemeenten, de ouders daarbij helpen.
 • Het recht op gezinsleven - Artikel 9 en 16 Kinderrechtenverdrag  
  Ieder kind heeft het recht bij de ouders op te groeien en het recht op bescherming tegen inmenging in zijn of haar gezinsleven. Dit betekent dat een kind niet van de ouders mag worden gescheiden tegen hun wil, tenzij deze scheiding in het belang van het kind is. Denk aan situaties waarin er sprake is van verwaarlozing, mishandeling  of misbruik. Financiële en/of materiële armoede mag nooit de enige reden zijn om een kind bij de ouders weg te halen. Wanneer een gezin te maken heeft met armoede, dan moet dat worden gezien als een signaal dat het gezin behoefte heeft aan passende ondersteuning.
 • Het belang van het kind - Artikel 3 Kinderrechtenverdrag  
  Het belang van het kind moet een eerste overweging zijn als er een beslissing wordt genomen die het kind aangaat. De opdracht om het belang van het kind een eerste overweging te laten zijn, is gericht aan openbare en particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn, rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten en wetgevende lichamen. In het besluitvormingsproces moet worden gewaarborgd dat het belang van het kind wordt ingevuld en dat hieraan vervolgens ook gewicht wordt toegekend. Slechts in uitzonderlijke situaties mag worden aangenomen dat een ander belang dan het belang van het kind meer gewicht in de schaal legt. Dat moet dan uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
 • De mening van het kind - Artikel 12 Kinderrechtenverdrag  
  Ieder kind heeft het recht om zijn of haar mening te geven als er beslissingen worden genomen die het kind aangaan. Er moet serieus worden geluisterd naar de mening van het kind en hieraan dient passend belang te worden gehecht, rekening houdend met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Ook moet er rekening worden gehouden met de aard en de ernst van de zaak. Is de impact van de beslissing op het kind groot? Dan is het des te belangrijker dat er passend belang wordt gehecht aan de mening van het kind.

Mijn kinderen en ik zijn dakloos of dreigen dakloos te raken. Wat kunnen wij doen?

Als u samen met uw kinderen dakloos bent of dreigt te raken, is het allereerst raadzaam na te gaan of u (tijdelijk) terecht kunt bij mensen uit uw netwerk, zoals familieleden, vrienden of kennissen. Is dat niet (langer) mogelijk, dan adviseren wij u om u te melden bij de gemeente (zie ook vraag 5). U kunt daar aangeven dat u en uw kinderen dakloos zijn en dat u met uw kinderen toegang tot de maatschappelijke opvang wilt. U kunt op de website van elke gemeente vinden waar u zich kunt melden als u dakloos bent (dit is per gemeente verschillend geregeld). Ook is het raadzaam dat u zich inschrijft bij woningbouwverenigingen en dat u reageert op woningen die vrij komen. Tot slot adviseren wij u niet alleen te zoeken in de Randstad, maar ook in krimpgemeenten van de Randstad waar de woningnood minder hoog is.

Welke gemeente is verantwoordelijk voor opvang wanneer mijn kinderen en ik dakloos raken?  

De gemeente waar u zich als eerste meldt, is verantwoordelijk voor het bieden van eerste opvang. Als de gemeente denkt dat u in een andere gemeente beter geholpen kunt worden, moet de gemeente u opvang bieden totdat er een warme overdracht naar deze andere gemeente heeft plaatsgevonden. Bij een warme overdracht naar een andere gemeente worden concrete afspraken gemaakt over: (a) de datum van overdracht, (b) hoe laat u zich kan melden, (c) waar u zich kan melden en (d) de overdracht van cliëntgegevens.

Mijn kinderen en ik zijn dakloos, maar wij krijgen geen opvang van de gemeente omdat deze vol is. Wat zijn onze rechten?

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van voldoende en passende opvangplekken. Als de maatschappelijke opvang vol zit, is dat geen reden om u en uw kinderen niet te helpen. De gemeente moet dan zorgen voor een passend alternatief, bijvoorbeeld door u en uw kinderen op te vangen in een hotel of op een vakantiepark.

Mijn kinderen en ik zijn dakloos, maar we krijgen geen opvang van de gemeente omdat wij geen binding hebben met de gemeente. Wat zijn onze rechten?

De gemeente mag de toegang tot de maatschappelijke opvang niet weigeren met het argument dat u geen binding met de gemeente, oftewel regiobinding, heeft. Dat is verboden. In de wet (de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) staat dat de maatschappelijke opvang landelijk toegankelijk is. Dat betekent dat u zich in elke gemeente kunt melden voor opvang. De gemeente waar u zich meldt, moet voor de eerste opvang zorgen. Vervolgens mag de gemeente wel onderzoeken in welke gemeente u het best geholpen kunt worden (zie ook vraag 3).

Mijn kinderen en ik zijn dakloos, maar we krijgen geen opvang van de gemeente omdat ik zelfredzaam ben. Wat kunnen wij doen?

Wij adviseren u om altijd naar een gemotiveerd schriftelijk bewijs te vragen van het besluit om u geen toegang tot de maatschappelijke opvang te geven. U kunt namelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Zonder een schriftelijke afwijzing kunt u geen bezwaar maken. U kunt vervolgens een advocaat inschakelen om u te helpen bij het opstellen en indienen van het bezwaarschrift tegen de gemeente. Ook indien u niet veel inkomen heeft, heeft u recht op de hulp van een advocaat. De kosten voor die advocaat worden deels door de overheid betaald. Via het Juridisch Loket kunt u verwezen worden naar een advocaat. Deze advocaat kan u ook bijstaan bij eventuele vervolgstappen, zoals het in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente bij de bestuursrechter. Het inschakelen van een advocaat is overigens niet verplicht. U mag ook zelf een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of een beroepschrift bij de bestuursrechter.

Mijn kinderen en ik verblijven in de (coronanood)opvang, maar wij hebben te horen gekregen dat de (coronanood)opvang wordt beëindigd. Wat kunnen wij doen?

Op het moment dat u het bericht krijgt dat u binnen een bepaalde termijn de (coronanood)opvang moet verlaten, is het (in navolging van de antwoorden op de vragen 2 en 6) raadzaam na te gaan of u (tijdelijk) terecht kunt bij mensen uit uw netwerk, zoals familieleden, vrienden of kennissen. Wij adviseren u om altijd te vragen naar een gemotiveerd schriftelijk bewijs van het besluit dat u de (coronanood)opvang moet verlaten, zodat u hiertegen bezwaar kunt maken. U kunt vervolgens een advocaat inschakelen om u te ondersteunen. Ook indien u niet veel inkomen heeft, heeft u recht op een advocaat. De kosten voor die advocaat worden deels door de overheid betaald. Via het Juridisch Loket kunt u verwezen worden naar een advocaat. Deze advocaat kan u ook bijstaan bij eventuele vervolgstappen. Het inschakelen van een advocaat is overigens niet verplicht. U mag ook zelf een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of een beroepschrift bij de bestuursrechter.

Er wordt gedreigd mijn kind(eren) van mij te scheiden als ik op straat komt te staan. Mag dat?

Nee, uw kinderen mogen niet van u gescheiden worden alléén omdat u dakloos bent of dreigt te raken. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale regelgeving mag armoede en/of dakloosheid nooit de enige reden zijn om een kind bij de ouders weg te halen. Ook het dreigen met het weghalen van uw  kinderen is niet toegestaan. Wanneer een gezin te maken heeft met armoede en/of dakloosheid, moet dat worden beschouwd als een signaal dat het gezin behoefte heeft aan ondersteuning, niet als een signaal om kinderen bij hun ouders weg te halen. Er moet meer aan de hand zijn om een kind van de ouders te scheiden. Er moet namelijk sprake zijn van een ernstige tekortkoming in de opvoeding waardoor de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd, bijvoorbeeld bij verwaarlozing, mishandeling of misbruik. In het belang van het kind kan een scheiding dan noodzakelijk zijn.

Wat is een briefadres? Wanneer, waar en hoe vraag ik dit aan?

U heeft een briefadres nodig, wanneer u geen woonadres heeft. U woont niet op een briefadres. Een briefadres is het adres van een ander persoon (familielid, kennis of vriend) of van een instelling (de zogenoemde ‘briefadresgever’) waar u uw post ontvangt. Met een briefadres blijft u bereikbaar voor de overheid. Het is belangrijk om een briefadres te hebben, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een uitkering en voor het afsluiten van de zorgverzekering. Een briefadres kan worden aangevraagd bij elke gemeente in Nederland. De wet stelt hieraan geen beperkingen. Toch blijkt uit de praktijk dat veel gemeenten aanvragen voor een briefadres afwijzen. Wij adviseren u om altijd te vragen naar een gemotiveerd schriftelijk bewijs van het besluit om uw aanvraag voor een briefadres af te wijzen.

U kunt namelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Zonder een schriftelijke afwijzing, kunt u geen bezwaar maken. U kunt  vervolgens een advocaat inschakelen om u te helpen bij het opstellen en indienen van het bezwaarschrift tegen de gemeente. Ook indien u niet veel inkomen heeft, heeft u recht op een advocaat. De kosten voor die advocaat worden deels door de overheid betaald. Via het Juridisch Loket kunt u verwezen worden naar een advocaat. Deze advocaat kan u ook bijstaan bij eventuele vervolgstappen, zoals het in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente bij de bestuursrechter. Het inschakelen van een advocaat is overigens niet verplicht. U mag ook zelf een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of een beroepschrift bij de bestuursrechter.

Ook is er een meldpunt bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens ingericht waar maatschappelijke organisaties problemen met inschrijvingen in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen melden. Ze kunnen dat doen via het e-mailadres info@rvig.nl onder vermelding van ‘briefadres’.

Wat is een urgentieverklaring? Wanneer en hoe vraag ik die aan?

Een zogenaamde ‘urgentieverklaring woningzoekende’ is bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een nieuwe woning. U vraagt een urgentieverklaring aan bij uw gemeente. De gemeente beslist vervolgens of u een urgentieverklaring krijgt of niet. Gemeenten hanteren niet allemaal dezelfde urgentieregels. Kijk dus goed op de website van uw gemeente wat de voorwaarden zijn voor het krijgen van een urgentieverklaring. Als u een urgentieverklaring ontvangt, dan is deze alleen geldig in de gemeente waar de verklaring is afgegeven. Met de urgentieverklaring gaat u zelf op zoek naar een woning bij een woningcorporatie. Dat u voorrang krijgt, betekent niet per se dat u snel aan een woning komt. Dit komt door het huidige woningtekort.

Het kan zijn dat de gemeente uw verzoek om een urgentieverklaring afwijst. Als u het daarmee oneens bent, dan kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Soms moet u zich tot de urgentiecommissie wenden. Dat is per gemeente verschillend geregeld. Daarom is het verstandig hierbij juridische ondersteuning te zoeken. Dat kan eventueel via het Juridisch Loket (zie vraag 6 en 8).

Welke organisaties of instanties kunnen mij en mijn kinderen mogelijk helpen?

Er zijn verschillende organisaties die u en uw kinderen kunnen helpen als u dakloos bent of dreigt te raken:

 • Het sociaal wijkteam van uw gemeente. Dit team bestaat onder andere uit maatschappelijk werkers die u kunnen ondersteunen bij vragen en problemen op het gebied van (onder andere) wonen. De hulp is gratis. Het sociaal wijkteam heet soms ook buurtteam, toegangsteam, sociaal team of WIJ-team. Op https://socialekaartnederland.nl kunt u zien welke organisaties allemaal nog meer actief zijn binnen uw gemeente op het gebied van wonen.
 • In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amersfoort, Gouda, Leeuwarden zijn 'straatadvocaten' actief. Zij helpen (onder andere) mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Voor meer informatie over de straatadvocaten verwijzen wij u naar de volgende websites.
 • De Straatalliantie (regio Amsterdam)
 • Straatadvocaten Basisberaad Rotterdam
 • Stichting Rechtop, belangenbehartiger Dak en Thuislozen Utrecht
 • Straat Consulaat Den Haag
 • Straatadvocaat Leeuwarden
 • Straatadvocaat Stichting Kernkracht Gouda
 • Motiva Straatadvocaten Amersfoort: Muurhuizen 128, 3811 EM Amersfoort,      033 – 489 39 59, motivastraatadvocaten@yahoo.com
 • De Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of de overheid en andere organisaties in Nederland zich aan de bestaande wetgeving houden. Bent u dakloos of dreigt u dakloos te worden, dan kunt u de Kinderombudsman om hulp vragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.dekinderombudsman.nl/. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben een eigen gemeentelijke kinderombudsman. U kunt zich ook tot deze ombudsman wenden met uw vragen/klachten. Voor meer informatie en het werkgebied van de Kinderombudsmannen verwijzen wij u naar de volgende webpagina’s:
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Den Haag
 • Advocaten die in het sociale zekerheidsrecht gespecialiseerd zijn. Via de webpagina van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) kunt u zelf een advocaat bij u in de buurt zoeken.
 • Ook kunt u bellen met het Juridisch Loket (0900-8020). Het Juridisch Loket zoekt een advocaat bij u in de buurt. Bij verwijzing door het Juridisch Loket krijgt u korting op de eigen bijdrage die u (eventueel) aan de advocaat moet betalen. De hoogte van die eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Meer informatie hierover vindt u op rechtsbijstand.nl
 • Het Leger des Heils
 • Kerken en moskeeën: U kunt zich ook wenden tot een kerk of een moskee. Zij kunnen u mogelijk ondersteunen bij het vinden van woonruimte en met andere essentiële levensbehoeften.
 • De politie: De politie dient hulp te bieden aan mensen die dit nodig hebben.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee