Scroll down

Alternate Text
News banner

Zorgen om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs stijgt nog steeds en er zijn zorgen over leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs. Dit staat in het door de onderwijsinspectie op 13 april 2022 uitgebrachte rapport  ‘Staat van het Onderwijs’. Ook de reken- en taalvaardigheid van leerlingen is in een jaar tijd verder achteruitgegaan en verschillen tussen scholen en leerlingen zijn toegenomen. Defence for Children is bezorgd om de bevindingen van de inspectie. We benadrukken dat ieder kind op grond van internationale verdragen recht heeft op onderwijs in een op gelijke kansen gebaseerd inclusief onderwijssysteem.

Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs blijft stijgen

Uit de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ volgt dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs wederom is gestegen. Het punt is zelfs bereikt dat er meer leerlingen in het speciaal onderwijs staan ingeschreven dan bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014. Nader onderzoek is nodig om inzichtelijk te maken waardoor die stijging wordt veroorzaakt. De inspectie vindt de stijging zorgelijk in het licht van het streven naar meer inclusief onderwijs. Defence for Children vult daarbij aan dat het überhaupt de vraag is hoe het huidige gesegregeerde onderwijssysteem van speciaal en regulier onderwijs zich verhoudt tot de verplichting die Nederland op grond van internationale verdragen heeft om een inclusief onderwijssysteem te realiseren.

Minder gunstige schoolloopbaan voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte

Verder volgt uit het onderzoek van de inspectie dat leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte minder gunstige schoolloopbanen doorlopen dan leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben. De verschillen zijn zelfs groter dan verschillen tussen leerlingen met en zonder lager opgeleide ouders. De inspectie gaat daarom onderzoek doen naar de kwaliteit van de extra ondersteuning in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast roepen deze cijfers, net als bij de afgenomen uitstroom naar regulier onderwijs, volgens de inspectie de vraag op of in het onderwijsveld voldoende ontwikkeling plaatsvindt naar meer inclusief onderwijs.

Gebrek aan landelijk beeld

Waar vorig jaar in de 'Staat van het Onderwijs' al werd gesteld dat het zicht op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijs sinds de invoering van passend onderwijs was verminderd, geeft het rapport dit jaar aan dat een landelijk beeld inmiddels nagenoeg is verdwenen. Dit is volgens de inspectie problematisch omdat landelijk zicht nodig is om vast te stellen hoe het aantal leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften zich ontwikkelt, of de ontwikkeling van hun schoolloopbanen verbetert of juist verslechtert en of aanvullende maatregelen nodig zijn. De inspectie gaat schoolbesturen en scholen nadrukkelijker aanspreken op het registeren van ontwikkelingsperspectieven en zal zo nodig herstelopdrachten geven. Defence for Children verwelkomt dit initiatief en benadrukt het belang van een landelijk beeld als vereiste om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen met een ondersteuningsbehoefte een passende plek is.

Inclusief onderwijs nog ver weg

De ontwikkelingen zoals besproken in de 'Staat van het Onderwijs 2022' laten volgens Defence for Children wederom zien dat het recht van ieder kind op inclusief onderwijs in Nederland nog niet gewaarborgd wordt. Wij vinden dit erg zorgelijk en roepen de regering op ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland toegang hebben tot kwalitatief onderwijs in een inclusief onderwijssysteem.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgelijke bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2023

Op 10 mei verscheen de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Het rapport laat zien dat gelijke kansen in he…


Lees meer

Werkagenda inclusief onderwijs niet conform verdragsverplichtingen

Op woensdag 5 april jl debatteerde de Tweede Kamer over passend en inclusief onderwijs. De Tweede Kamer is kritisch op h…


Lees meer

College oordeelt in zaak thuiszittend kind met handicap

In een recente uitspraak oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat een scholenstichting een verboden ondersch…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee