Scroll down

Alternate Text
News banner

Tweede Kamerdebat: inclusiever onderwijs is geen inclusief onderwijs

Op 16 november is de evaluatie van de Wet passend onderwijs besproken in de Tweede Kamer. Na vijf jaar evaluatieonderzoek naar passend onderwijs is op 27 mei het eindrapport van het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gepubliceerd, maar het debat over deze evaluatie heeft door het corona-virus pas afgelopen maandag plaatsgevonden. Tijdens het debat is aandacht besteed aan het systeem van passend onderwijs en gesproken over inclusiever onderwijs als stip op de horizon. Defence for Children vindt het stimuleren van inclusiever onderwijs weliswaar positief, maar wijst erop dat inclusiever onderwijs slechts een middel is om tot het doel van inclusief onderwijs te komen.

Passend onderwijs voldoet niet aan verwachtingen 

Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en de Kamerleden zijn het erover eens dat passend onderwijs niet aan alle verwachtingen heeft voldaan. Het aantal thuiszitters is gestegen, het aantal kinderen dat speciaal onderwijs volgt is toegenomen en de Kamerleden geven afzonderlijk aan veel berichten te hebben ontvangen waarbij een kind vastloopt in het onderwijs. Defence for Children herkent deze signalen. Ook op de Kinderrechtenhelpdesk krijgen wij onderwijszaken waarin het belang van het kind en het recht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing niet altijd voorop staat.

Verbetermaatregelen voor passend onderwijs

Minister Slob komt met vijfentwintig verbetermaatregelen. Zo wil hij een landelijke norm voor basisondersteuning instellen, een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt in de regio en hoorrecht voor leerlingen. De Kamerleden laten in het debat weten blij te zijn met de maatregelen die Slob voorstelt. Wel is er onvrede over het tijdspad, aangezien veel van de voorstellen al eerder door hen via moties waren voorgesteld. Naast de verbeterpunten van Slob is gepleit voor kleinere klassen en kwam Paul van Meenen van D66 met een initiatiefwet om kinderen leerrecht te geven. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft elk kind recht op onderwijs en dit moeten worden vastgelegd in de wet. Het verankeren van het leerrecht is een belangrijke stap richting inclusief onderwijs.

Stip op de horizon: naar inclusiever onderwijs

De beleidsreactie van minister Slob eindigt met een hoofdstuk over de langetermijnvisie op onderwijs voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Hier wordt gesproken over inclusiever onderwijs als stip op de horizon. Defence for Children vindt het stimuleren van inclusiever onderwijs weliswaar positief, maar wijst erop dat met het realiseren van inclusiever onderwijs nog altijd niet aan de verdragsrechtelijke verplichtingen wordt voldaan. Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap verplicht de Nederlandse Staat niet tot het realiseren van inclusiever onderwijs, maar tot het realiseren van inclusief onderwijs.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Zorgelijke bevindingen in de Staat van het Onderwijs 2023

Op 10 mei verscheen de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Het rapport laat zien dat gelijke kansen in he…


Lees meer

Werkagenda inclusief onderwijs niet conform verdragsverplichtingen

Op woensdag 5 april jl debatteerde de Tweede Kamer over passend en inclusief onderwijs. De Tweede Kamer is kritisch op h…


Lees meer

College oordeelt in zaak thuiszittend kind met handicap

In een recente uitspraak oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat een scholenstichting een verboden ondersch…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee