Scroll down

Alternate Text

We are family

De uitdaging 

Voor een kind dat uit huis geplaatst wordt, is het belangrijk om samen met broers en zussen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst te worden. Broers en zussen kunnen doorgaans veel steun aan elkaar hebben en samenplaatsing zorgt ervoor dat de familieband zoveel mogelijk intact blijft. Uit een rapport van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt echter dat naar schatting in vijftig procent van de gevallen broers en zussen niet samen geplaatst worden. Broers en zussen zouden altijd samen geplaatst moeten worden, tenzij het niet in het belang is van (één van) de kinderen. Zo een 'samen, tenzij'-beginsel is niet vastgelegd in de Nederlandse wet. Dit terwijl slechts in enkele uitzonderlijke gevallen het in het belang van (één van) de kinderen zal zijn om juist niet met zijn of haar broers of zussen geplaatst te worden.

Deze huidige praktijk en wetgeving is niet in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale richtlijnen omdat in deze situaties het belang van het kind niet voorop wordt geplaatst. Daarnaast tast het meerdere rechten van kinderen aan: het recht op behoud van zijn identiteit, bescherming van het gezinsleven en continuïteit in de opvoeding.

Wat doen we?

We voeren een juridische analyse en een stakeholdersanalyse uit om in kaart te brengen wat in (inter)nationale wet- en regelgeving is, dan wel zou moeten vastgelegd over het samenplaatsen van broers en zussen en hoe belanghebbenden daarover in de praktijk denken. Ook voeren we een internationale rechtsvergelijking uit en kijken we daarbij in ieder geval naar Frankrijk. Uithuisgeplaatste broertjes en zusjes moeten volgens de Franse wet altijd samen worden geplaatst, tenzij er uitdrukkelijke redenen zijn om dat niet te doen. We volgen Algemene Overleggen in de Tweede Kamer en voeren gesprekken met Tweede Kamerleden. We zetten dit onderwerp met Kamerleden op de politieke agenda door hen te helpen bij het vormgeven van politieke en eventueel wetgevingsmiddelen.

De resultaten

Wij beogen dat de Nederlandse regering in de wet opneemt dat broers en zussen altijd samengeplaatst worden als ze uit huis geplaatst worden, tenzij dit niet in het belang is van (één van) de kinderen. Daarnaast willen we dat de regering met partijen uit het veld werkt aan het wegnemen van praktische belemmeringen die aan samenplaatsing in de weg staan.

De impact

Als broers en zussen uit huis worden geplaatst, wordt altijd getoetst of samenplaatsing in hun belang is en zo ja, wordt alles in het werk gesteld om dat mogelijk te maken. Op die manier wordt hun recht op familieleven en het behoud van familiebanden gerespecteerd. Zo kunnen zij steun aan elkaar hebben in een moeilijke periode van hun leven.

Onze belofte 

Defence for Children zal er alles aan doen om politici en andere relevante partijen uit de jeugd- en pleegzorgpraktijk te doordringen van het belang en kinderrecht om broers en zussen samen te plaatsen bij uithuisplaatsing en hen ertoe te bewegen dat dit in de praktijk ook gebeurt. 

Samenwerking

In dit project werken we samen met SOS Kinderdorpen. Zij zetten Simba Familiehuizen op die kwetsbare gezinnen met meerdere kinderen ondersteunen, zodat definitieve uithuisplaatsing voorkomen kan worden. In een Simba Familiehuis worden broers en zussen die uit huis zijn geplaatst, gezamenlijk opgevangen. Ondertussen begeleiden zij de families gedurende 1,5 tot 2 jaar om zo toe te werken naar een hereniging met de eigen familie. Daarbij wordt gekeken naar de aanwezige kracht in het eigen netwerk rond een familie. De verhouding tussen ouders en kinderen wordt hersteld.

Looptijd en financiering

Dit project loopt van september 2017 tot en met maart 2023 en wordt gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Femke Minderman
Telefoon: 071 5160980
Stuur een e-mail

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee