Scroll down

Alternate Text

Kinderrechtenhelpdesk

De uitdaging

In de huidige nationale en internationale procedures is nog onvoldoende aandacht voor de rechten van kinderen. Ze voelen zich niet gehoord en de focus ligt vaak op de ouders. Dit betekent in de praktijk dat kwetsbare kinderen in Nederland zien dat hun rechten worden geschonden. Kinderen hebben op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag eigen rechten en kunnen eigen gronden hebben om bescherming te zoeken. Kwetsbare kinderen, hulpverleners en andere betrokkenen lopen tegen problemen aan op het gebied van jeugdzorg, kindermishandeling, familierecht, migratie, jeugdstrafrecht of seksuele uitbuiting en hebben behoefte aan juridisch advies en ondersteuning.

Defence for Children richt zich met name op kwetsbare groepen kinderen en jongeren, die een groter risico hebben op schending van hun kinderrechten, zoals kinderen en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie, ongedocumenteerde kinderen en asielzoekerskinderen, kinderen in instellingen en pleeggezinnen, gehandicapte kinderen, mishandelde kinderen, kinderen in echtscheidingssituaties en kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting of geweld.

Wat doen we?

Bij de Kinderrechtenhelpdesk werken juristen uit diverse teams op het gebied van jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie of seksuele uitbuiting. De medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van kinderrechten. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en het beleid ten aanzien van kinderen en jongeren in Nederland en de jurisprudentie daarover. De Kinderrechtenhelpdesk wordt dagelijks benaderd door kinderen, ouders, advocaten en andere hulpverleners. We kijken in iedere individuele zaak wat we kunnen betekenen.

 • Informatie aan kinderen, ouders, docenten, jeugdzorgmedewerkers, jeugdzorginstanties of advocaten over geldende wet- en regelgeving en het uitbrengen van kort juridisch advies.
 • Initiatief nemen en bemiddelen. Vaak is er meer nodig dan het geven van advies. De medewerkers van de Kinderrechtenhelpdesk hebben contact met instellingen, hulpverleners en advocaten. Zij vragen aanvullende informatie op en bespreken mogelijke oplossingen van het probleem.
 • Het opstellen van kinderrechtenrapportages voor klachtprocedures en rechtszaken of bezwaarprocedures in verblijfrechtelijke procedures. In deze rapportages wordt een standpunt ingenomen vanuit een kinderrechtelijk perspectief. De rapportages worden ingebracht door advocaten van de kinderen in de rechtszaken. We ondersteunen niet alleen zaken in beroep bij de Nederlandse rechter, maar soms ook zaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 • Informatievoorziening aan brede doelgroep. Wanneer meerdere vragen worden gesteld over hetzelfde onderwerp, dan zorgen we ervoor dat deze informatie beschikbaar wordt. Dit kan door contact op te nemen met instanties die hiervoor verantwoordelijk zijn of door zelf informatiemateriaal te produceren of trainingen te geven.

Resultaten

Defence for Children vindt het essentieel om niet alleen voor het individuele kind een verschil te maken, maar juist te streven naar wets- en beleidswijzigingen. Op basis van signalen die binnenkomen stelt Defence for Children via pleitbezorging en campagnes kinderrechtenschendingen aan de kaak in de politiek en de media. Hiermee wordt getracht het beleid actief te beïnvloeden en te komen tot een duurzame oplossing voor het gesignaleerde probleem. Jaarlijks behandelen we gemiddeld 1.200 zaken op de Kinderrechtenhelpdesk waar kinderrechten in het geding zijn.

Onze resultaten:

 • er is meer bekendheid over het VN-Kinderrechtenverdrag bij professionals, ouders en kinderen;
 • de (rechts)positie van kinderen en jongeren is verbeterd;
 • wet-, regelgeving en beleid van de overheid (op lokaal, regionaal en nationaal niveau) met betrekking tot kinderen, is in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en andere internationale verdragen;
 • rechters en advocaten passen het VN-Kinderrechtenverdrag vaker toe in zaken waarbij kinderen betrokken zijn.


De afgelopen jaren hebben we ervoor gezorgd dat:

 • vreemdelingenkinderen bij aankomst in Nederland niet meer in de cel worden geplaatst;
 • vreemdelingenkinderen niet meer op straat komen te staan;
 • ouders van misbruikte kinderen hebben namens hun kinderen spreekrecht;
 • het Kinderpardon van kracht is geworden.

Impact

De Kinderrechtenhelpdesk is het kloppende hart van Defence for Children waaruit de pleitbezorging voortkomt. Door de combinatie van individuele hulp en pleitbezorging maken wij het verschil voor individuele kinderen en groepen kinderen die met een bepaald probleem te maken hebben. We lokken jurisprudentie uit en zorgen ervoor dat wet- en regelgeving in lijn is met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Samenwerking

Defence for Children ontvangt een grote verscheidenheid aan vragen. Sommige vragen betreffen algemene informatie over kinderrechten of het VN-Kinderrechtenverdrag. Andere vragen zijn specifiek toegespitst op de situatie van de betrokken persoon. De hulp die via de Kinderrechtenhelpdesk kan worden geboden hangt af van de vraag. Vaak wordt vanuit de Kinderrechtenhelpdesk (eenmalig) informatie of advies gegeven. Een dergelijk advies kan bestaan uit een doorverwijzing naar de juiste instantie of een advocaat. Tevens kunnen de helpdeskmedewerkers helpen bij het indienen van een klacht of informatie geven over de wet- en regelgeving en het VN-Kinderrechtenverdrag. Soms is het nodig om een stap verder te gaan. De medewerkers van de Kinderrechtenhelpdesk leggen dan zelf contact met de betreffende instellingen (bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Bureau Jeugdzorg of gemeente), hulpverleners (bijvoorbeeld gezinsvoogden en jeugdreclassering), of advocaten. Defence for Children schrijft in sommige zaken zogenaamde Kinderrechtenrapportages. In deze rapportages wordt uitgebreid ingegaan op de rechtspositie van een kind volgens het Kinderrechtenverdrag en worden deze rechten toegespitst op de situatie van het kind in kwestie. Deze rapportages kunnen in rechtszaken als ondersteunende documenten worden ingebracht door advocaten.

Financiering

Een zaak op de helpdesk kost gemiddeld 400 euro. De Kinderrechtenhelpdesk wordt gefinancierd door organisaties en fondsen. Wilt u de Kinderrechtenhelpdesk steunen? Dat kan! Neem dan contact op met Maartje Schulte via: m.schulte@defenceforchildren.nl voor meer informatie. 

Onderscheidend

De Kinderrechtenhelpdesk is de enige helpdesk in Nederland waar kinderen op individueel niveau worden geholpen. Ook zetten wij een stap extra waar anderen ophouden. Wanneer de juridische procedure niet tot een beëindiging van de schending van een kinderrecht leidt, doen wij waar nodig extra onderzoek en pleiten voor aanpassing van de regels zodat deze rechtvaardiger worden en in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag komen.

Contact:

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Defence for Children
Telefoonnummer: 071 5160980

Stuur een e-mail

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee