Scroll down

Alternate Text

Ieder kind heeft recht op inclusief onderwijs

De uitdaging

Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap heeft ieder kind recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. Daarnaast dient het onderwijs onder meer gericht te zijn op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. De overheid moet daarbij zorgen voor gelijke kansen. Alle kinderen moeten zich thuis en veilig voelen op school en waar mogelijk samen naar school kunnen gaan – ongeacht hun zorg - en/of ondersteuningsbehoefte.

Ondanks de internationale verdragsverplichtingen worden veel kinderen binnen het huidige systeem in Nederland niet toegelaten tot  ‘regulier’ onderwijs en kunnen zij niet samen met leeftijdsgenootjes naar een school in de buurt. Of ze gaan wel naar school, maar zonder de juiste zorg en ondersteuning te krijgen die nodig is om volwaardig te kunnen deelnemen. Andere kinderen zitten thuis en kunnen überhaupt niet naar school. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen is volgens internationale verdragen het doel dat ieder land dat deze verdragen ondertekend moet nastreven. Ook Nederland moet er dus alles aan doen om dit doel te realiseren, maar staat nog aan het begin. Een stapsgewijze transformatie van het onderwijs in Nederland naar een inclusief systeem dat voldoet aan het internationale kinderrechtenkader is hard nodig, maar ingrijpend en veelomvattend.  

Het project ‘Ieder kind heeft recht op inclusief’ is gestart in juli 2017 en loopt tot en met december 2022. Na afloop wordt blijvend aandacht gevraagd voor daadwerkelijke verwezenlijking van het recht op inclusief onderwijs in beleid en praktijk.

Wat doen we? 

Defence for Children pleit voor een stapsgewijze transformatie naar een onderwijssysteem waarvan niemand wordt buitengesloten, waarin diversiteit gevierd wordt. Onderwijs waar alle kinderen ongeacht achtergrond of beperking, samen kunnen leren en werken. We richten ons daarbij op verschillende systeemniveaus van beleid en politiek, onderwijs(instelling) en kind en omgeving, via pleitbezorging, (indien nodig) strategisch procederen, juridische ondersteuning van individuele zaken via de Kinderrechtenhelpdesk en het geven van voorlichting en advies.

De resultaten

  • De norm van inclusief onderwijs in wet en beleid conform het VN-Kinderrechtenverdrag en artikel 24 van de VN-Mensenrechtenverdrag Handicap (en toelichting daarop in General Comment) en de noodzaak en het belang van de implementatie daarvan is onder de aandacht gebracht bij relevante stakeholders.
  • Via de Kinderrechtenhelpdesk worden kinderen en direct betrokkenen bij het kind juridisch ondersteund bij het opkomen voor hun recht op inclusief onderwijs.
  • Met factsheets, onderzoek en campagnes agenderen we inclusief onderwijs als kinderrecht bij beleidsmakers, onderwijsprofessionals en het bredere Nederlandse publiek.
  • Via platform In1school laat Defence for Children zien dat inclusief onderwijs werkt, hier wordt kennis en ervaringen gedeeld over de dagelijkse praktijk van inclusief onderwijs.

De impact

De impact die Defence for Children uiteindelijk via pleitbezorging wil realiseren is dat alle kinderen in Nederland naar school gaan in één inclusief onderwijssysteem, waarin het belang van het kind en zijn of haar kansen op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing voorop staan. De Nederlandse overheid moet op grond van internationaal recht een inclusief onderwijsststeem realiseren, maar doet volgens Defence for Children nog onvoldoende om de verdragsverplichtingen na te komen. Kinderen en jongeren zijn hiervan de dupe, terwijl zij niet kunnen wachten.

Onze belofte

We zetten ons in voor het inclusiever maken van klassen, scholen en het onderwijssysteem als zodanig. Zowel voor het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs en het MBO.

Samenwerking

Op het thema onderwijs bundelen we regelmatig onze krachten met andere stakeholders en professionals, zoals het Platform Naar Inclusiever Onderwijs, Ieder(in), Ouders & Onderwijs, FNO, JongPIT en het Gehandicapte Kind. We staan daarnaast in contact met veel andere organisaties zoals de Kinderombudsman en het College voor de Rechten van de Mens.

Financiering

Defence for Children is in samenwerking met en financiering door Stichting het Gehandicapte Kind vanaf juli 2017 gestart met inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking, binnen een breder programma onderwijs. Het onderwijsprogramma van Defence for Children wordt daarnaast gefinancierd door verschillende fondsen, waaronder FNO en Saxum Volutum.

Jeroen, 14 jaar

Jeroen heeft een slecht immuunsysteem, astma, een verminderde longcapaciteit en meervoudige allergieën. Als gevolg hiervan wordt hij regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. De gezondheidsproblemen van de jongen zorgen ervoor dat het hem niet altijd lukt om (volledig) naar school te gaan. De school kan en wil het onderwijs aanpassen aan zijn  behoeften. In de winter lukt het Jeroen niet om zelfstandig naar school te gaan en hij kan ook niet gebracht worden. Zijn moeder heeft een verzoek ingediend voor aangepast leerlingenvervoer. De gemeente heeft dit verzoek echter afgewezen. Defence for Children kijkt naar de zaak en schrijft een kinderrechtenrapportage.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met:

Jantine Walst

Telefoon: 071 5160980

STUUR EEN E-MAIL

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee