Scroll down

Alternate Text

Stage

Stages zijn bij veel opleidingen een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Voor ongedocumenteerden geeft het volgen van stages vaak problemen omdat zij geen tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen. Hieronder volgt een uiteenzetting van verschillende stages en de mogelijkheden voor ongedocumenteerde kinderen.

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage kan onderdeel zijn van een onderwijsprogramma van een middelbare school. Omdat deze stage onderdeel is van het (voortgezet onderwijs) programma moet de maatschappelijke stage ook voor ongedocumenteerde leerlingen volledig toegankelijk zijn. Er is geen sprake van een arbeidscontract en is er ook geen tewerkstellingsvergunning vereist.

Vmbo–stage

Leerlingen van het vmbo moeten in het derde of vierde jaar een stage lopen als zij de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg volgen. Ongedocumenteerde leerlingen kunnen zonder problemen een vmbo–stage volgen, omdat voor deze stage geen tewerkstellingsvergunning is vereist. Indien er voor een specifieke stage toch een tewerkstellingsvergunning wordt gevraagd, moet de school op zoek gaan naar een vervangende stageplaats voor de ongedocumenteerde leerling.

Mbo–stage

Bij een mbo-opleiding is een stage vaak een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Stage wordt gezien als werk waarvoor een tewerkstellingsvergunning nodig is. In artikel 1f sub c Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdeling is hier echter een uitzondering op gemaakt, indien: a) de stage een verplicht onderdeel is van de mbo-opleiding, b) de vreemdeling voor zijn 18e jaar aan de opleiding is begonnen, c) de opleiding onder de beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo-onderwijs valt en d) de stage onbezoldigd is. In dit kader is de uitspraak waarin de rechtbank Den Haag beslist dat ook kinderen zonder verblijfsstatus stage mogen lopen in het kader van een opleiding relevant, zie ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4736.

Hbo- of wo-stage

Bij een stage in het hbo of wo is vaak een tewerkstellingsvergunning vereist. Omdat ongedocumenteerde leerlingen geen tewerkstellingsvergunning kunnen krijgen volgens het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) is een hbo of wo-stage lopen niet mogelijk. Het niet kunnen volgen van een stage die deel uitmaakt van een onderwijsprogramma leidt tot schending van het recht op onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 28 van het VN-Kinderrechtenverdrag en artikel 2 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid echter alleen een uitzondering gemaakt voor ongedocumenteerden die een stage lopen die verplicht is voor een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol) en voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee