Scroll down

Alternate Text

Passend onderwijs langs de lat van het Europees Sociaal Handvest

Defence for Children analyseerde het Nederlandse onderwijssysteem aan de hand van MDAC tegen België. In de analyse wordt beargumenteerd dat verschillende schendingen die het Comité in deze zaak heeft gevonden van het recht op participatie en van het recht op rechtsbescherming van gelijke toepassing zijn op het Nederlandse onderwijssysteem. Defence for Children concludeert dat het recht op inclusief onderwijs ook in Nederland onvoldoende gewaarborgd wordt, omdat het systeem tekort schiet op de volgende punten:

  • Tweesporensysteem: naast reguliere scholen bestaan er in Nederland categorieën speciaal onderwijs gedefinieerd aan de hand van de soort handicap. De leerlingaantallen in het speciaal onderwijs blijven groeien. Leerlingen met een verstandelijke beperking blijven grotendeels buiten het reguliere onderwijs.

  • Geschiktheidseisen: de geschiktheidseisen vormen een barrière voor toelating tot regulier onderwijs. Hierdoor ontstaat een onderwijssysteem dat gebaseerd is op de notie van integratie in plaats van inclusie.

  • Financieringssystematiek: de financieringssystematiek van het onderwijs en de daarin gelegen prikkels staan inclusie in de weg.

  • Vrijstellingen van onderwijs: kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht en daarbij is het niet duidelijk wat het aanbod van de overheid aan deze kinderen is om te voldoen aan het recht op onderwijs.

  • Actieplan inclusief onderwijs: de Nederlandse wetgeving omtrent passend onderwijs is niet tot stand gekomen als onderdeel van een samenhangend actieplan, gericht op het implementeren van het recht op inclusief onderwijs. Ook de implementatieplannen geven onvoldoende blijk van concrete stappen om inclusief onderwijs stapsgewijs te realiseren. De omstandigheden die nodig zijn voor het creëren van een inclusief onderwijssysteem komen hierdoor niet tot stand.

Meer informatie: 

PASSEND ONDERWIJS LANGS DE LAT VAN HET EUROPEES SOCIAAL HANDVEST

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee