Scroll down

Alternate Text

Beschadigen of beschermen? Drie jaar na herijking AMV-beleid

Artikel - Beschadigen of beschermen? Drie jaar na herijking AMV-beleid.

Pers banner

Publicatie

Regelmatig schrijven medewerkers van Defence for Children artikelen in vaktijdschriften. In september 2016 verscheen het artikel 'Beschadigen of beschermen? Stand van zaken drie jaar na herijking AMV-beleid' in het tijdschrift Asiel & Migrantenrecht. Het artikel werd geschreven door Martine Goeman en Jantine Walst, juristen op de afdeling Kinderrechten en Migratie bij Defence for Children.

Herijking AMV-beleid

De herijking van het beleid voor alleenstaande kinderen (dat zijn kinderen die zonder hun ouders in Europa bescherming zoeken) werd van kracht op 14 mei 2013 en kan worden beschouwd als een ingrijpende wijziging van het beleid. Eén van de belangrijkste wijzigingen betrof het afschaffen van de speciale vergunning die alleenstaande kinderen konden krijgen indien hun aanvraag voor een asielvergunning was afgewezen en er geen adequate opvang beschikbaar was in het land van herkomst. Met deze vergunning kon een kind tot zijn of haar achttiende verjaardag in Nederland blijven. De minister besloot dat de vergunning moest vervallen zodat alleenstaande kinderen eerder, het streven was binnen één jaar, duidelijkheid zouden krijgen over het verblijfsperspectief.

Jantine Walst: "Veel kinderen van vijftien jaar of ouder die geen asielvergunning krijgen, verkeren drie jaar in onzekerheid en na de achttiende verjaardag vervalt het recht op onderdak en begeleiding. Er is dus nog steeds geen duurzame oplossing en de kinderen verdwijnen in de illegaliteit."

Doelstellingen niet behaald

Alleenstaande kinderen zijn nog altijd verwikkeld in lange procedures en een voorrangsbeleid ontbreekt. Hierdoor wordt er in veel gevallen niet binnen een jaar duidelijkheid geboden en wordt er niet naar duurzame oplossingen gezocht. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag dient de Nederlandse Staat in zaken die kinderen betreffen naar een duurzame oplossing te zoeken die tevens in het belang van de alleenstaande minderjarige is. De schrijvers concluderen in het artikel dat de doelstellingen van het herijkte beleid ten aanzien van alleenstaande kinderen na ruim drie jaar niet zijn behaald.

Martine Goeman: "In het herijkte beleid voor alleenstaande kinderen is de mogelijkheid opgenomen dat kinderen eerder een speciale buitenschuldvergunning kunnen krijgen omdat zij niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. In de afgelopen drie jaar is deze vergunning nog nooit afgegeven. Er is geen verschil in de behandeling tussen kinderen en volwassenen. Dat moet echt veranderen."
Evaluatie noodzakelijk

In juni 2016 heeft de Tweede Kamer gevraagd om een evaluatie van de herijking van het AMV-beleid. In zijn reactie op dit verzoek gaf de staatssecretaris echter aan geen aanleiding voor een evaluatie te zien. Defence for Children vindt dit onbegrijpelijk. Nu duidelijk is dat de doelstellingen niet worden behaald, dienen de knelpunten in het beleid nader onderzocht te worden zodat er nauwkeurig in kaart kan worden gebracht welke verbetermaatregelen nodig zijn om de doelstellingen van het herijkte AMV-beleid wél te bereiken. Bij een evaluatie van de herijking van het AMV-beleid dient tevens onderzocht te worden hoe op nationaal niveau een uniform, formeel en multidisciplinair proces tot stand kan worden gebracht waarbinnen naar duurzame oplossingen voor alleenstaande kinderen wordt gezocht.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee