Scroll down

Alternate Text

Het gebruik van Kinderen in Tel in de Nederlandse gemeenten

Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Defence for Children en de NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) hebben het Verwey-Jonker Instituut gevraagd voor de tweede keer een enquête onder alle Nederlandse gemeenten uit te zetten. Eenenveertig procent van de Nederlandse gemeenten vulde deze online enquête in. Net als in 2009 blijkt anno 2015 81% van de gemeenten Kinderen in Tel te kennen. Bij een op de tien gemeenten wordt Kinderen in Tel wel eens in de lokale pers besproken. Het vaakst gebruiken gemeenten de scores ter informatie. Voor bijna vier op de tien gemeenten (37%) zijn de resultaten van Kinderen in Tel input voor de invulling of aanpassing van het jeugdbeleid. Iets meer dan tien procent van de gemeenten doet niets met de gegevens. In 2009 lag het percentage gemeenten dat niets met de data deed nog op 24%. De meeste gemeenten die Kinderen in Tel voor hun jeugdbeleid gebruiken, nemen het mee als achtergrondinformatie voor de nota jeugdbeleid/het beleidsplan jeugd of voor het bepalen van de speerpunten van het beleid. Kinderen in Tel heeft er in bijna tien procent van de gemeenten toe geleid dat nieuwe programma’s/activiteiten zijn opgestart. Opvallend vaak wordt zowel in de enquête als de interviews genoemd dat deze zich richten op het voorkomen en tegengaan van armoede (op dit thema was de mediacampagne Kinderen in Tel 2014 op gericht).


Het doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen verbeteren. Het percentage gemeenten dat vindt dat kinderen in Nederland geholpen zijn door Kinderen in Tel is 58%, vooral omdat het aandachtspunten inzichtelijk maakt, kinderen op de kaart zet en beleidsmakers en bestuurders bewust maakt. Dit percentage is ongeveer hetzelfde als in 2009. Van het overgrote deel van de gemeenten die bekend zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag (93%), vermeldt iets meer dan de helft (52%) de rechten van het kind in de nota’s gemeentelijk jeugdbeleid.  Bij de meesten zou dit zonder Kinderen in Tel ook zo geweest zijn.  De meeste gemeenten noemen beleidsmaatregelen of projecten gericht op armoede (38), onderwijs (33) of jeugdzorg als succesvol op het gebied van het realiseren van kinderrechten in hun gemeente. In ruim twee derde (67%) van de gemeenten worden kinderen of jongeren betrokken in de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van het beleid van hun gemeente dat op hen betrekking heeft.


De conclusie is dat de bekendheid van Kinderen in Tel sinds 2009 niet is gedaald. Er zijn minder gemeenten die niets doen met Kinderen in Tel. Kinderen in Tel blijkt nog steeds voor veel gemeenten een belangrijk instrument om hun jeugdbeleid vorm te geven, te beïnvloeden, aan te passen en te veranderen. Daarnaast worden er door Kinderen in Tel soms nieuwe programma’s/activiteiten opgestart. Een meerderheid ziet het nut van Kinderen in Tel in en vindt dat kinderen ermee geholpen zijn. Kinderen in Tel heeft dus de bedoelde invloed.

Publicatie

Het gebruik van Kinderen in Tel in de Nederlandse gemeenten

 

Pers banner
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee