Scroll down

Alternate Text
News banner

Ouderbijdrage onderwijs leidt tot uitsluiting: Tweede Kamer, stem voor wetsvoorstel! 

Half november spreekt en stemt de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel van de SP en GroenLinks dat gaat over de vrijwillige ouderbijdrage in het primair- en voortgezet onderwijs. Leerlingen mogen nu nog worden uitgesloten van verschillende schoolactiviteiten en onderwijsvoorzieningen als ouders de (volledige) ouderbijdrage niet hebben betaald. Met het wetsvoorstel wordt beoogd deze vormen van uitsluiting van leerlingen te verbieden. Op initiatief van landelijk informatie- adviespunt Ouders & Onderwijs heeft op 31 oktober een brede coalitie, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, scholieren, leraren, schoolleiders, het openbaar onderwijs en kinderrechtenorganisaties, waaronder Defence for Children, een brief gepubliceerd met een oproep aan de Tweede Kamer om vóór het wetsvoorstel te stemmen. 

Uitsluiting kinderen

In de brief brengt de coalitie diverse zorgelijke signalen naar voren. Zo worden op sommige scholen in Nederland nog steeds kinderen achtergelaten in de klas terwijl de rest van de groep in de bus zit richting kamp of schoolreis. Of hangt deelname aan een topsportklas af van de mogelijkheid van ouders om hiervoor te betalen. En kinderen van vermogende ouders kunnen in sommige gevallen tweetalig leren spreken, terwijl kinderen met ouders die minder verdienen verstoken blijven van dit soort onderwijsvoorzieningen. Zelfs voor diploma-uitreikingen en kerstvieringen sluiten sommige scholen kinderen uit. De ondertekenaars van de brief vinden dit onacceptabel. Volgens de coalitie is het belangrijk dat elke leerling mee moet kunnen doen aan activiteiten en lesprogramma’s van de school. Dat mag niet afhankelijk zijn van de financiële positie van ouders.

Het wetsvoorstel

Met hun initiatiefvoorstel willen Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald, worden uitgesloten van activiteiten. De initiatiefnemers stellen voor om in de toepasselijke onderwijswetten een bepaling op te nemen die ertoe strekt dat het niet (kunnen) betalen van de ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit. Dit voorkomt segregatie door uitsluiting van leerlingen, aldus de initiatiefnemers. Scholen worden in dit voorstel verplicht dit ook expliciet te vermelden in de schoolgids. Daarnaast legt het wetsvoorstel vast dat scholen ook van bijlessen en examentrainingen die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd, geen leerlingen mogen uitsluiten indien de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen of niet hebben betaald.

Recht op gelijke kansen

Defence for Children vindt het zorgelijk en onacceptabel dat kinderen uitgesloten kunnen worden van schoolactiviteiten en onderwijsvoorzieningen wanneer hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Volgens de kinderrechtenorganisatie is er sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen kinderen van wie de ouders wel of niet vermogend zijn. Dit is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen kinderen op basis van maatschappelijke afkomst of welstand van de ouders. Alle kinderen in Nederland hebben recht op gelijke kansen bij de toegang tot activiteiten in het onderwijs en aanverwante activiteiten in het kader van sport, spel en cultuur. Defence for Children roept de Tweede Kamer dan ook met klem op om vóór het wetsvoorstel te stemmen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Oproep aan het nieuwe kabinet: “Leer van de toeslagenaffaire en fix het systeem!”

Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om he…


Lees meer

Streven naar inclusief onderwijs onvoldoende zichtbaar in Rijksbegroting

Op Prinsjesdag is de Rijksbegroting gepresenteerd door het demissionaire kabinet. Defence for Children verwelkomt het fe…


Lees meer

Eerste onderzoek naar status inclusief onderwijs in Nederland gepubliceerd

Het Nederlands Centrum voor Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) heeft de bevindingen van het eerste onderzoek naar de stand va…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee