Scroll down

Alternate Text
News banner

‘Overheid ontneemt kinderen willens en wetens het recht op onderwijs’

Op 5 februari heeft het Algemeen Overleg Onderwijs en Zorg in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Tijdens dit overleg is de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in debat gegaan met onderwijsminister Slob en minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De ministers zijn in een emotioneel debat stevig bekritiseerd door zowel oppositie- als coalitiepartijen. Verankering van het leerrecht of concrete stappen om toe te werken naar een inclusief onderwijssysteem blijven na drie jaar regeren nog altijd uit. Ondertussen zitten steeds meer kinderen thuis zonder passend aanbod. Defence for Children vindt het zeer verontrustend dat de regering tekortschiet in het nemen van daadwerkelijke maatregelen voor het waarborgen van het recht op onderwijs op zowel korte als lange termijn. Het systeem en niet het recht op onderwijs en het belang van het kind lijkt centraal te staan.

Geen passend aanbod thuiszitters

Kamerlid van Meenen (D66) verwijt minister Slob dat hij afspraken uit het regeerakkoord niet nakomt, waaronder de verankering van het leerrecht. Drie jaar na het regeerakkoord is er nog geen enkele stap gezet. Volgens Van Meenen ontneemt de overheid kinderen daarmee willens en wetens het recht op onderwijs. Veel kritiek is er op de falende aanpak voor het terugbrengen van het aantal thuiszitters, dat ondanks de uitvoering van het ‘Thuiszitterspact’ uit 2016 opnieuw is gestegen. Van den Hul (PvdA) wijst er daarbij op dat dit aantal nog maar het topje van de ijsberg is. Sommige kinderen die thuis zitten omdat er geen passend aanbod is, krijgen zelfs te maken met Veilig Thuis-meldingen. Of er wordt aangestuurd op een leerplichtontheffing. Wanneer kinderen buiten de hokjes van het systeem van passend onderwijs wél een passend aanbod vinden, zoals ‘Samen naar School’-klassen en Acato, beiden initiatieven met vergaande integratie van onderwijs en zorg, is er sprake van bureaucratie en wettelijke belemmeringen. Naast Van Meenen vragen onder meer Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) hier aandacht voor. Het bekostigen van particulier onderwijs vanuit het samenwerkingsverband, in de huidige situatie voor veel kinderen de enige manier om daadwerkelijk passend onderwijs te kunnen volgen, zou volgens Heerema (VVD) gefaciliteerd moeten worden.

Evaluatie wet passend onderwijs

In reactie op de inbreng vanuit de Kamer wordt door de ministers met veel woorden onder meer aangegeven dat er echt hard gewerkt wordt aan het ‘Thuiszitterspact’ en wordt herhaaldelijk doorverwezen naar de in juni aanstaande Evaluatie wet passend onderwijs. Westerveld (GroenLinks) merkt op dat dit debat toch weer als een herhaling van zetten voelt en het plakken van pleisters. Zij verwijst naar de emotie en urgentie vanuit de Kamer en roept ook minister Slob op vaker met de vuist op tafel te slaan, bijvoorbeeld richting de samenwerkingsverbanden. Toezeggingen die door minister Slob worden gedaan zijn onder meer dat er in februari nog een uitwerking volgt van het in het regeerakkoord beloofde onderzoek naar de verankering van het leerrecht en dat de Kamer nadere informatie zal ontvangen over Veilig Thuis-meldingen in het kader van passend onderwijs. Beertema (PVV) kondigt een Verzamel Algemeen Overleg (VAO) aan, waarin moties ingediend zullen worden.

Niet het recht op onderwijs, maar systeem staat centraal

Defence for Children vindt het gebrek aan daadkracht vanuit de regering verontrustend. Drie jaar na ondertekening van het regeerakkoord en inmiddels bijna vier jaar nadat het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap van kracht werd heeft de regering nog een enkele concrete stap gezet in het toewerken naar een inclusief onderwijssysteem. Ondertussen zitten duizenden kinderen thuis zonder passend aanbod. Ook Defence for Children krijgt via de Kinderrechtenhelpdesk signalen dat sommige ouders onder druk worden gezet door middel van (dreigen met) een Veilig Thuis-melding of aansturen op een leerplichtontheffing. Defence for Children onderschrijft dat in het huidige systeem noodzakelijke initiatieven voor onderwijs en zorg of bekostiging van particulier onderwijs onvoldoende worden gefaciliteerd. De kinderrechtenorganisatie roept de ministers met klem op ook de juridische implicaties van het recht op onderwijs in acht te nemen bij de te nemen maatregelen in het kader van de evaluatie passend onderwijs.

Meer informatie:

 

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Evaluatie passend onderwijs het moment om te kiezen voor inclusief onderwijs

Sinds de invoering van het passend onderwijs staan nog steeds veel kinderen aan de zijlijn. Ze zitten bijvoorbeeld noodg…


Lees meer

Onderwijsraad adviseert regering richting inclusief onderwijs te bewegen

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering en het parlement, heeft op 23 juni het…


Lees meer

Passend onderwijs geen oplossing volgens onderzoeksrapport

Na vijf jaar evaluatieonderzoek naar passend onderwijs is op 27 mei het eindrapport van het Nederlands Regieorgaan Onder…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee