Scroll down

Alternate Text
News banner

Rechten van kinderen met een handicap onvoldoende gewaarborgd

Op 19 december debatteerde de Tweede Kamer met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van het VN-verdrag Handicap. Nederland ratificeerde dit verdrag voor de rechten van personen met een beperking in 2016, maar schiet tekort bij de implementatie. Dit blijkt uit de NGO-schaduwrapportage van organisaties verenigd in de Alliantie VN-Verdrag Handicap. Het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ vanuit de regering is te vrijblijvend en doet geen recht aan de bevindingen uit de schaduwrapportage, zo brengen Kamerleden naar voren. Defence for Children onderschrijft dat onvoldoende uitvoering wordt gegeven aan het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. Zo worden rechten van kinderen met een handicap in het onderwijs en in asielzoekerscentra onvoldoende gewaarborgd.

Vrijblijvendheid en gebrek aan actie bij de overheid

Tijdens het debat in de Kamer stelt GroenLinks dat er een groot en schril contrast bestaat tussen de visie van de regering op de voortgang van het VN-verdrag Handicap zoals onder meer weergegeven in het programma Onbeperkt Meedoen enerzijds en de NGO-schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. De PvdA noemt het programma vrijblijvend en de ChristenUnie mist concrete streefdoelen en een tijdpad. De SP spreekt van een ‘blamage’, nu er volgens de partij drie jaar na ratificatie geen vooruitgang is geboekt en de situatie op onderdelen zelfs verslechterd is. Ook de PVV laat zich kritisch uit over het gebrek aan acties en verbeteringen na de ratificatie. Minister De Jonge wijst op het ‘verschil in functie’ van Onbeperkt Meedoen enerzijds en de schaduwrapportage anderzijds. Dat de schaduwrapportage daarbij lijkt te worden afgedaan als een verzameling van ervaringen en gevoelens, stuit op veel weerstand in de Kamer. In het debat wordt erop gewezen dat ook in de schaduwrapportage harde getallen worden aangevoerd en dat het beeld in de schaduwrapportage breed wordt gedeeld in de samenleving.

Concrete stappen nodig

Defence for Children herkent en onderschrijft de zorgen van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Actie en concrete maatregelen zijn nodig om het VN-verdrag Handicap daadwerkelijk te implementeren. Terecht wijst de Alliantie VN-verdrag Handicap erop dat het nog altijd ontbreekt aan een duidelijke nullijn en per domein vastgestelde doelen. Essentiële rechten van kinderen met een handicap worden onvoldoende worden gewaarborgd en drie jaar na ratificatie is er nog geen enkele concrete stap gezet richting verwezenlijking van inclusief onderwijs, waarbij kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan en daar ondersteuning op maat krijgen. De leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs en het aantal thuiszitters laten zelfs een tegengestelde beweging zien. Uit de schaduwrapportage blijkt dat scholen die wél inclusief onderwijs geven worden belemmerd door financieringssystematiek en regelgeving. Ook de rechten van kinderen in asielzoekerscentra worden onvoldoende gewaarborgd. Voor kinderen met een handicap in asiel­zoekerscentra wordt het recht op toegang tot gezondheidszorg onvoldoende nageleefd, onder meer door frequente verhuizingen. Kinderen met een handicap die wonen in asielzoekerscentra, waaronder dove en slechthorende kin­deren, zijn onvoldoende beschermd.  In verblijfsprocedures wordt hun belang onvoldoende gewaarborgd en bij de opvang en huisvestiging staan de belangen van deze kinderen onvoldoende centraal.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Betere verankering internationaal kinderrechtenkader in wetsvoorstel leerrecht noodzakelijk

Kamerlid Paul van Meenen heeft namens D66 het ‘Wetsvoorstel invoering leerrecht’ neergelegd ter consultatie. Het wetsvoo…


Lees meer

Tweede Kamerdebat: inclusiever onderwijs is geen inclusief onderwijs

Op 16 november is de evaluatie van de Wet passend onderwijs besproken in de Tweede Kamer. Na vijf jaar evaluatieonderzoe…


Lees meer

Inclusief onderwijs komt onvoldoende tot stand

Nederland heeft één van de meest gesegregeerde onderwijssystemen van Europa, en ondanks of dankzij passend onderwijs ste…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee